GẠCH SUBWAY TRẮNG MỜ 75X150 – TIỆM BÁNH TOUR LES JOURS